Fraudebestrijding kan slimmer en eenvoudiger!

 

Plan nu uw afspraak in!

Rechtmatige verstrekking van voorzieningen is een belangrijk thema voor veel gemeenten. De methode Analysegestuurd Werken van Liaan kan hierbij ondersteunen. Deze methode is door Liaan ontwikkeld in samenwerking met IBM. Dit helpt u bij het analyseren van uw data uit uitkeringssystemen, basisregistraties en frauderegistraties. Deze gegevens leveren kennis op, die u in staat stelt veel gerichter te sturen en te beslissen. Wanneer deze inzichten (profielen) op een slimme manier digitaal worden geïmplementeerd in uw  werkprocessen behaalt u grote voordelen. Aanvragen kunnen hierdoor risicogestuurd afgehandeld worden, soms volledig automatisch.

Slim analysegestuurd werken

Sociale Zaken applicaties

Met onze lijn van Sociale Zaken (SZ) applicaties beschikken Sociale diensten over de mogelijkheid om alle relevante informatie in het kader van fraudebestrijding te registreren, kunnen samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau worden verwerkt en is de mogelijkheid aanwezig tot het bepalen van de hoogte van een fraudebedrag. Modules zijn:

SZ-Herberekenen

SZ-FraudeRegistratie

Texpert achter SZ-FraudeRegistratie

SZ-Inlichtingenbureau

SZ-Themacontroles

90% van de samenloopsignalen rechtmatigheid van het Inlichtingenbureau leidt namelijk niet tot een uitgebreid nader onderzoek, omdat de informatie veelal bekend is. Toch moet ieder signaal afzonderlijk bekeken en beoordeeld worden. Dit is een tijdrovende klus met verhoudingsgewijs weinig resultaat. Herkent u dit? Dan heeft Liaan voor u een oplossing met Liaan Signaalfilter beschikbaar,  waarmee de instroom van nieuwe inkomsten signalen (dienstverband en sociale verzekering) kan worden beperkt tot wel 50%.

Reductie van 50% van samenloopsignalen

Integratie van DPS-matrix

De DPS-matrix is een methode waarmee het risico op fraude en de kans op uitstroom kan worden vastgesteld. Deze methode wordt ook ondersteund binnen de e-loketten van Liaan, waaronder SoZaloket. Er zijn daarnaast diverse mogelijkheden beschikbaar om de methode verder en beter af te stemmen op de wensen en beschikbare data binnen uw organisatie. Resultaat kan bijvoorbeeld automatisch scoren van ingevulde e-formulier zijn. Hierdoor heeft u direct inzicht in de kansen op uitstroom en het risico op fraude (gespecificeerd naar type fraude). Gelijktijdig wordt aan de score een afhandelingsprotocol gekoppeld. In dit protocol kunt u zelf de activiteiten opnemen die horen bij de vastgestelde score.